About us

บริษัท เดิร์มสแกน เอเซีย (Dermscan Asia) เป็นผู้ให้บริการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อเพิ่มคุณภาพและความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผู้ประกอบการถึงมือผู้บริโภค การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นการประเมินความสามารถของผลิตภัณฑ์ว่าสามารถทำให้เกิดประสิทธิผลอย่างไร เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนี้สามารถให้ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจะทำการทดสอบในกลุ่มอาสาสมัครภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ แพทย์เฉพาะทาง เครื่องมือที่ทันสมัย และวิธีการทดสอบที่ได้มาตรฐาน

พันธกิจ

“เพื่อเพิ่มความมั่นใจด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก่อนถึงมือผู้บริโภค”

ประวัติความเป็นมา

ปี 2533 ได้จัดตั้ง Dermscan Group ขึ้น

Dermscan Groups

ปี 2545 ได้จัดตั้ง Dermscan Asia ขึ้น ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Dermscan Asia

ปี 2561 Dermscan Asia ได้เข้าร่วมกับ Eurofins ผู้นำด้านนวัตกรรมในการทดสอบผลิตภัณฑ์ อาหาร สิ่งแวดล้อม ยาและเครื่องสำอาง ให้กับกลุ่มลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางคลินิกให้เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของลูกค้าทางด้านการทดสอบทางคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับกลุ่มลูกค้าทั่วโลก

Joins With Eurofins

มาตรฐานการรับรอง

บริษัท เดิร์มสแกนเอเซีย มีทีมงานที่ดำเนินงานวิจัยประกอบด้วย แพทย์ผิวหนัง สูตินรีแพทย์ จักษุแพทย์ ทันตแพทย์ และนักวิจัย ที่มีประสบการณ์วิจัยเฉพาะด้าน และดำเนินการวิจัยภายใต้มาตรฐาน SOPs, ICH GCP ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านจริยธรรมและวิชาการ ในการดำเนินงานวิจัยและรายงานการวิจัยทางคลินิก เพื่อรับรองสิทธิความปลอดภัยของอาสาสมัครและรับประกันว่าข้อมูลการวิจัยน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ บริษัท เดิร์มสแกนเอเซีย ยังผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งกระบวนการต่างๆสามารถควบคุมและตรวจสอบได้ และเป็นการยืนยันการรักษามาตรฐานความเป็นผู้นำในด้านการให้บริการและการวิจัย

Partner