About us

พันธกิจ

“เพื่อเพิ่มความมั่นใจด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก่อนถึงมือผู้บริโภค”

ประวัติความเป็นมา

บริษัทเดิร์มสแกนเอเซีย จำกัด เป็นบริษัทที่ทำการวิจัยทางคลินิก เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

Dermscan Groups

ปี 2533 ได้จัดตั้ง Dermscan Group ขึ้น ณ ประเทศฝรั่งเศส

Dermscan Asia

ปี 2545 ได้ขยายสาขามาจัดตั้ง Dermscan Asia ขึ้น ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Joins With Eurofins

ปี 2561 Dermscan Asia ได้เข้าร่วมกับ Eurofins ผู้นำด้านนวัตกรรมในการทดสอบผลิตภัณฑ์ อาหาร สิ่งแวดล้อม ยาและเครื่องสำอาง ให้กับกลุ่มลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางคลินิกให้เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของลูกค้าทางด้านการทดสอบทางคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับกลุ่มลูกค้าทั่วโลก

มาตรฐานการรับรอง

บริษัท เดิร์มสแกนเอเซีย มีทีมงานที่ดำเนินงานวิจัยประกอบด้วย แพทย์ผิวหนัง สูตินรีแพทย์ จักษุแพทย์ ทันตแพทย์ และนักวิจัย ที่มีประสบการณ์วิจัยเฉพาะด้าน และดำเนินการวิจัยภายใต้มาตรฐาน SOPs, ICH GCP ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านจริยธรรมและวิชาการ ในการดำเนินงานวิจัยและรายงานการวิจัยทางคลินิก เพื่อรับรองสิทธิความปลอดภัยของอาสาสมัครและรับประกันว่าข้อมูลการวิจัยน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ บริษัท เดิร์มสแกนเอเซีย ยังผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งกระบวนการต่างๆสามารถควบคุมและตรวจสอบได้ และเป็นการยืนยันการรักษามาตรฐานความเป็นผู้นำในด้านการให้บริการและการวิจัย

Partner