Service

Dermscan Asia เป็นศูนย์วิจัยเครื่องสำอางทางคลินิกที่ให้บริการ ทั้งการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Safety Test), การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Efficacy Test) และการทดสอบความสามารถในการป้องกันแสงแดด (SPF&UV Test) โดยดำเนินงานวิจัยภายใต้การควบคุมของแพทย์เฉพาะทาง, นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ทดสอบเครื่องสำอาง
Safety Tests
บริการทดสอบด้านความปลอดภัย
Efficacy Tests
บริการทดสอบประสิทธิภาพ
Solar Test (ยกเลิกบริการ)
บริการทดสอบด้านการป้องกันแสงแดด