SOLAR TEST (Cancel service)

“การประเมินประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง”

               การทดสอบความสามารถในการป้องกันแสงแดดของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารกันแดด เพื่อยืนยันผลว่าเครื่องสำอางกันแดดนั้น สามารถปกป้องผิวหนังหรือส่วนของร่างกายจากรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV) ได้ รวมไปถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผิวหนังได้

              การทดสอบความสามารถในการป้องกันแสงแดดของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารกันแดด สามารถทดสอบได้ 2 วิธี ได้แก่ การทดสอบความสามารถในการป้องกันแสงแดดในกลุ่มอาสาสมัคร (In vivo) และการทดสอบความสามารถในการป้องกันแสงแดดในหลอดทดลอง (In vitro) โดยการทดสอบแบบ In vivo เป็นการทดสอบด้วยเครื่อง Solar simulator ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีกลไกเสมือนว่าเป็นแสงจากดวงอาทิตย์ และทำการทดสอบในกลุ่มอาสาสมัครเปรียบเสมือนการใช้ผลิตภัณฑ์จริง ตามมาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO) เป็นมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ จึงทำให้ผลการทดสอบที่ได้มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำมากกว่าการทดสอบแบบ In vitro

“การประเมินประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง”

               การทดสอบความสามารถในการป้องกันแสงแดดของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารกันแดด เพื่อยืนยันผลว่าเครื่องสำอางกันแดดนั้น สามารถปกป้องผิวหนังหรือส่วนของร่างกายจากรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV) ได้ รวมไปถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผิวหนังได้

              การทดสอบความสามารถในการป้องกันแสงแดดของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารกันแดด สามารถทดสอบได้ 2 วิธี ได้แก่ การทดสอบความสามารถในการป้องกันแสงแดดในกลุ่มอาสาสมัคร (In vivo) และการทดสอบความสามารถในการป้องกันแสงแดดในหลอดทดลอง (In vitro) โดยการทดสอบแบบ In vivo เป็นการทดสอบด้วยเครื่อง Solar simulator ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีกลไกเสมือนว่าเป็นแสงจากดวงอาทิตย์ และทำการทดสอบในกลุ่มอาสาสมัครเปรียบเสมือนการใช้ผลิตภัณฑ์จริง ตามมาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO) เป็นมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ จึงทำให้ผลการทดสอบที่ได้มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำมากกว่าการทดสอบแบบ In vitro

Ultraviolet A Protection Factor (UVAPF)

              ความสามารถของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารกันแดดในการป้องกันรังสี UVA ที่เป็นตัวการให้ผิวหนังดำคล้ำและทำลายความยืดหยุ่นของเซลล์ผิว เป็นสาเหตุให้เกิดจุดด่างดำและริ้วรอยก่อนวัยอันควร

              การทดสอบความสามารถของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารกันแดดในการป้องกันรังสี UVA จากแสงแดด จะดำเนินงานวิจัยตามมาตรฐาน ISO 24442:2011 โดยการทาเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารกันแดดลงบนแผ่นหลังอาสาสมัครและฉายแสงด้วยเครื่อง Solar simulator จากนั้นประเมินผลการทดสอบความสามารถในการป้องกันแสงแดดจากการเกิดรอยดำบนผิวหนัง เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์กันแดดนั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UVA จากแสงแดดได้ตามที่คาดหวังหรือไม่ โดยหลังจากที่ทำการทดสอบจะใช้คำรับรองตามมาตรฐานสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางแห่งประเทศญี่ปุ่น (JCIA) โดยค่าที่ได้คำรับรองเป็น Protection grade of UVA หรือ PA ซึ่งสามารถแสดงประสิทธิภาพได้ดังนี้ PA+, PA++, PA+++, PA++++

Sun Protection Factor (SPF)

              ความสามารถของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารกันแดดในการปกป้องผิวหนังจากการสัมผัสรังสี UV ที่เป็นสาเหตุให้เกิดผิวหนังไหม้แดง แสบผิว หมองคล้ำและเกิดฝ้ากระ

              การทดสอบความสามารถของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารกันแดดในการปกป้องผิวหนังจากการสัมผัสรังสี UV จะดำเนินงานวิจัยตามมาตรฐาน ISO 24444:2010 โดยการทาเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารกันแดดลงบนแผ่นหลังอาสาสมัครและฉายแสงด้วยเครื่อง Solar simulator จากนั้นประเมินผลการทดสอบความสามารถในการป้องกันแสงแดดจากการเกิดรอยแดงบนผิวหนัง เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์กันแดดนั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UV จากแสงแดดได้ตามที่คาดหวังหรือไม่ โดยหลังจากที่ทำการทดสอบจะได้คำรับรองตามค่าความสามารถในการป้องกันรังสี UV ของเครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดดเป็นค่าตั้งแต่ SPF6 จนถึง SPF50+ ตามค่าจริงที่ได้จากการวิจัย

Water Resistance

            ความสามารถของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารกันแดดในการปกป้องผิวหนังจากการสัมผัสรังสี UV หลังการทำกิจกรรมที่สัมผัสน้ำ โดยระดับของประสิทธิภาพการกันน้ำของเครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดดจะแบ่งเป็น 2 ระดับ

Water Resistance คือ ระดับการกันน้ำของเครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด หลังจากทาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นแล้ว และอยู่ในน้ำรวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 40 นาที

Very Water Resistance คือ ระดับการกันน้ำของเครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด หลังจากทาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นแล้ว และอยู่ในน้ำรวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 80 นาที

            การทดสอบความสามารถของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารกันแดดในการปกป้องผิวหนังจากการสัมผัสรังสี UV หลังจากการทำกิจกรรมที่สัมผัสน้ำ ดำเนินการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 24444:2010, Colipa โดยทาเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารกันแดด บนแผ่นหลังอาสาสมัครและแช่น้ำในอ่างที่มีการจำลองคลื่นใต้น้ำและควบคุมอุณหภูมิ จากนั้นฉายแสงด้วยเครื่อง Solar simulator แล้วประเมินผลการทดสอบการเกิดรอยแดงบนผิวหนัง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคว่า เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารกันแดดนั้นมีคุณสมบัติในการกันแดด หลังจากการทำกิจกรรมสัมผัสน้ำ